Kancelaria

Kupraszewicz & Turek Kancelaria Radców Prawnych to dwóch współpracujących radców prawnych – Magdalena Kupraszewicz oraz Joanna Turek. Połączenie wiedzy oraz doświadczenia zdobywanych dotychczas indywidualnie przez każdego z radców prawnych pozwala na zaoferowanie szerokiego zakresu obsługi prawnej obejmującego takie dziedziny jak m. in. prawo zamówień publicznych, prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo nieruchomości, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska czy prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Radcowie prawni tworzący Kancelarię posiadają przy tym wieloletnie bogate doświadczenie w reprezentowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą. Na bogate doświadczenie radców prawnych składa się także udział w postepowaniach mediacyjnych czy negocjacjach warunków umów.

Pomoc prawna świadczona jest zarówno podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i zawodową we wszelkich formach organizacyjno-prawnych, jak i podmiotom publicznym oraz prywatnym w zakresie prowadzonej przez nie działalności innej niż działalność gospodarcza i zawodowa (np. wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia itp.), ale także osobom fizycznym. Obsługa prawna obejmuje stałe wsparcie prawne prowadzonej przez klienta działalności bądź jednorazowe doradztwo czy też reprezentację w sprawie wymagającej specjalistycznej wiedzy. Stała współpraca z doradcą podatkowym, biurem rachunkowym a także z notariuszem pozwala na zaoferowanie wszechstronnej oceny przedstawianych nam zagadnień i zaproponowania kompleksowych rozwiązań. Nieszablonowe myślenie oraz specjalistyczna wiedza w wielu dziedzinach powoduje, że zespół Kancelarii podejmuje się z powodzeniem najtrudniejszych wyzwań. Zapraszamy!

Przestrzeganie praw jest o wiele ważniejsze od ich ustanawiania.

Thomas Jefferson

Magdalena
Kupraszewicz

Radca Prawny

tel. 511 174 406
magdalena.kupraszewicz@kupraszewiczturek.pl

W roku 2004 ukończyłam studia na kierunku prawo w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i uzyskałam tytuł magistra prawa. W latach 2007 – 2011 odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu radcowskiego zostałam wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie za numerem SZ-1079 i po złożeniu ślubowania w dniu 15 września 2011 r. wykonuję zawód radcy prawnego. W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej oraz jako radca prawny zdobywałam doświadczenie w renomowanych szczecińskich kancelariach, w tym przez ponad 6 lat pracowałam w kancelarii specjalizującej się w prawie zamówień publicznych.

Posiadam bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w takich dziedzinach jak prawo zamówień publicznych, prawo nieruchomości, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych czy prawo podatkowe. Doradzałam w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy, co obejmowało również z reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także uczestniczyłam w realizacji umów w sprawach zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego jak i po stronie wykonawcy. Posiadam bogate doświadczenie w prawnym wspieraniu procesu inwestycyjnego, obejmującym zarówno aspekty administracyjne jak i cywilnoprawne, a także podatkowe. Zapraszam do współpracy!

Czytaj więcej

Joanna
Turek

Radca Prawny

tel. 604 780 128
joanna.turek@kupraszewiczturek.pl

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają.

Monteskiusz

Zakres usług

Świadczymy kompleksową pomoc prawną specjalizując się w następujących dziedzinach

Prawo cywilne
Postępowanie cywilne

Oferta w tym zakresie to w szczególności pomoc prawna z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań. Powyższe obejmuje przygotowywanie bądź weryfikację warunków umów oraz negocjowanie warunków umów np. umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów najmu czy dzierżawy, umów konsorcjum czy innych umów o współpracę a także wszelkich umów nienazwanych regulujących wzajemne prawa i obowiązki stron. Oferujemy także wsparcie w trakcie realizacji

umów, w tym w zakresie należytego wykonania, w przypadku zaś wystąpienia wad pomagamy także przy korzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi za wady czy gwarancji oraz w dochodzeniu roszczeń z tych umów wynikających. Oferujemy reprezentację na etapie przedsądowym sporu. Ponadto oferujemy reprezentację w postępowaniach cywilnych na każdym etapie w każdej instancji – od przygotowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej czy pozwu do reprezentacji przed sądem drugiej instancji, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Świadczymy pomoc prawną związaną ze sporządzeniem skargi kasacyjnej/skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz reprezentację przed Sądem Najwyższym.

Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych

W tym zakresie oferowane jest wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno zamawiającemu jak i wykonawcy. Zamawiającego wspieramy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, włącznie z oceną prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. Wsparcie dla wykonawcy obejmuje m. in. sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby

Odwoławczej, oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą czy przed sądem okręgowym w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Udzielana pomoc prawna obejmuje również etap realizacji umów w sprawach zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego jak i po stronie wykonawcy. Dodatkowo w przypadku zamawiających realizujących zamówienia z wykorzystaniem środków unijnych jak i krajowych udzielamy wparcia przy kontrolach realizacji projektu oraz rozliczeniach przyznanego dofinansowania.

Czytaj więcej

Prawo spółek handlowych

Zakres oferowanych usług obejmuje pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego w szczególności przygotowanie projektu umowy spółki (statutu) wg indywidualnych potrzeb wspólników (akcjonariuszy), a także przygotowanie projektów uchwał i pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dla spółek już istniejących oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną w zakresie bieżącego

funkcjonowania, w tym m. in. przygotowanie regulaminów organów spółki, czuwanie nad prawidłowością zwoływania i odbywania zgromadzeń oraz przygotowywanie projektów uchwał w zakresie bieżącej działalności spółki, zmiany umowy (statutu). Przygotowujemy również projekty umów dotyczących obrotu udziałami (akcjami). Przygotowujemy i przeprowadzamy procedury związane z łączeniem, podziałem i przekształceniami oraz likwidacją spółek. Dla wygody naszych klientów współpracujemy z notariuszem zapewniając w razie potrzeby sporządzanie dokumentów w wymaganej formie. Reprezentujemy w postępowaniach przed sądem rejestrowym.

Czytaj więcej

Prawo podatkowe

Świadczymy doradztwo podatkowe współpracując przy tym z doradcą podatkowym oraz biurem rachunkowym, co pozwala na zaoferowanie wszechstronnej oceny przedstawianych nam zagadnień i zaproponowania kompleksowych rozwiązań. Pomoc prawna obejmuje zarówno udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, w tym także podatków i opłat lokalnych, postępowania podatkowego oraz egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań podatkowych,

a także reprezentację przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa podatkowego oraz egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań podatkowych.

Czytaj więcej

Prawo gospodarcze

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności prowadzonej przez przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych, a także w zakresie jednorazowych przedsięwzięć takich jak np. projekty dofinansowywane ze środków z budżetu UE, jak i budżetu państwa. W ramach wspierania bieżącej działalności prowadzonej oferujemy m. in. weryfikację umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności oraz innych dokumentów takich jak regulaminy, ogólne warunki umów czy formularze. Oferujemy pomoc

prawną i reprezentację w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych grup zawodowych, dla których w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidziana jest odpowiedzialność dyscyplinarna.

Czytaj więcej

Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne

Oferta pomocy prawnej w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego skierowana jest głównie do przedsiębiorców, ale także do konsumentów. Pomoc prawna świadczona jest na każdym etapie, tj. od przygotowania do upadłości czy restrukturyzacji do zakończenia postępowania upadłościowego, i obejmuje m. in. przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, upadłości likwidacyjnej oraz upadłości konsumenckiej, reprezentacja w

postępowaniu upadłościowym, naprawczym i restrukturyzacyjnym, udział w negocjacjach w wierzycielami, itp.

Czytaj więcej

Prawo nieruchomości

Pomoc prawna w przedmiotowym zakresie obejmuje problematykę prawną związaną z nieruchomościami, uregulowaną w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, oraz wielu innych aktach prawnych. Oferujemy doradztwo w zakresie m. in. obrotu nieruchomościami, udostępniania nieruchomości do odpłatnego korzystania, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, ochrony

prawa własności, zarządu nieruchomością wspólną. Reprezentujemy w postępowaniach w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Czytaj więcej

Prawo budowlane

Oferta obejmuje wsparcie procesu inwestycyjnego w jego aspektach administracyjnych, ale też i cywilnoprawnych. Pomoc prawna świadczona jest zarówno inwestorom jak i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego poprzez m. in. weryfikację projektów umów dotyczących prac projektowych, umów o roboty budowlane czy umów o podwykonawstwo, a także reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w procesie inwestycyjnym.

Świadczone doradztwo prawne obejmuje również sprawy związane z rozbiórką obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska

W tym zakresie oferta pomocy prawnej skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji i osób, a dotyczy wszelkich spraw związanych z prawną ochroną środowiska. Pomoc prawna obejmuje zarówno sporządzanie opinii i analiz, jak i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska (m. in. dotyczących

oceny oddziaływania na środowisko czy gospodarki odpadam).

Czytaj więcej

PRAWO ADMINISTRACYJNE – POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

W zakresie prawa administracyjnego oferowana pomoc prawna obejmuje doradztwo we wszelkich sprawach załatwienie których leży w kompetencji organów administracji publicznej, zarówno organów administracji rządowej jak i samorządowej. Pomoc prawna obejmuje opiniowanie stanów faktycznych a także reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz organami wyższego stopnia (m. in. samorządowym kolegium

odwoławczym), a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradzamy i reprezentujemy beneficjentów w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania pochodzącego z budżetu UE.

Czytaj więcej

Kontakt

Kupraszewicz & Turek
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Bohaterów Warszawy 34/35, pok. 307
70-340 Szczecin

Formularz kontaktowy